Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie zawarła w czasie ostatnich lat porozumienia o współpracy z wieloma szkołami, zarówno ponadgimnazjalnymi, jak i wyższymi oraz wieloma instytucjami publicznymi i gospodarczymi. Porozumienia te, zawarte na czas nieokreślony dotyczą przede wszystkim:


1. organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych;
2. aktywizacji studenckiego ruchu naukowego;
3. organizacji seminarium doktorskiego dla młodych pracowników nauki;
4. doboru wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach obu jednostek;
5. działalności wydawniczej;
6. opracowania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
7. aktywizacji działań Biura Karier i samorządu studenckiego poprzez wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw;
8. organizacji praktyk i staży studenckich;
9. organizacji zajęć dydaktycznych w ramach „Uniwersytetu otwartego”.