Poniżej znajdują się zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej dla kandydatów na studia I stopnia posiadających obywatelstwo polskie oraz zasady rekrutacji dla kandydatów studia I stopnia i studia podyplomowe nieposiadających obywatelstwa polskiego


Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 6/XII/18/S z dnia 15 grudnia 2018r.

 

 

Zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

na rok akademicki 2019/2020

(dotyczy kandydatów na studia I i II stopnia posiadających obywatelstwo polskie)


 • §1

Rekrutacja na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, jest prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną odrębnym zarządzeniem Rektora.

 

 • §2
 1. 1. O przyjęcie na studia, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, mają prawo ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie, które legitymują się posiadaniem świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 2. 2. W roku akademickim 2019/2020, dla każdego kierunku, określa się następujące limity przyjęć (w nawiasie sugerowane proporcje trybów: stacjonarnego/niestacjonarnego):

Ekonomia                                                                      - 150 osób (30/120)

Pielęgniarstwo  - studia I stopnia                               - 150 osób

Pielęgniarstwo – studia II stopnia                              - 120 osób

Pielęgniarstwo (w ramach studiów pomostowych     - 70 osób

Ratownictwo Medyczne                                               - 120 osób (30/90)

     

 1. 3. Limity, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
 2. 4. Rekrutacja obejmuje studia pierwszego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne, oddzielnie dla każdego kierunku, w ramach wyżej wymienionych limitów.
 • §3

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września.

 • §4

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają w biurze rekrutacji następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie na studia (wydruk po dokonanej rejestracji on-line),

2. oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,

3. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał)- w przypadku rekrutacji na studia I stopnia,

4. dyplom ukończenia studiów I stopnia- w przypadku rekrutacji na studia II stopnia,

5. w przypadku kandydata na kierunek pielęgniarstwo (w ramach studiów pomostowych):

- dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej – oryginał lub odpis,
- kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny),

6. zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej),

 7. kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,

 8. cztery zdjęcia legitymacyjne,

 9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata nie podlega zwrotowi).

Złożenie kompletu dokumentów w wyżej wskazanym terminie, jest warunkiem przyjęcia na studia. Złożenie niekompletnych dokumentów skutkuje nie wpisaniem na listę studentów.

 • §5

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


 • §6

 

Lista przyjętych osób zostanie ogłoszona w terminie 7 dni od posiedzenia komisji poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej uczelni. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.


 • §7

 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.

 

 • §8

 1. 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania, przekazuje wniosek w przedmiotowej sprawie do Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej
 2. 2. Rektor wydaje decyzję i powiadamia kandydata o jej treści.
 3. 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. 4. Rektor podejmuje decyzje także w innych szczególnych wypadkach w związku z prowadzoną rekrutacją.

 
      Za Senat

Prof. dr hab. Stefan Angielski

         Rektor


 

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu nr 6/XII/18/S z dnia 15 grudnia 2018r.


Zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

na rok akademicki 2019/2020

(dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia podyplomowe
 nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Postanowienia ogólne

 • §1

1. Rekrutacja na studia, kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego, w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, jest prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną odrębnym zarządzeniem Rektora.

 • §2

1. Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.
2. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.  
3. Kwestie związane z podejmowaniem i odbywaniem przez cudzoziemców studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczeniem w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w polskich uczelniach rozstrzygają przepisy art. 43 ustawy  z  dnia  27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183).
4. Szczegółowe uregulowania związane z podejmowaniem i odbywaniem przez cudzoziemców nauki w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ww. ustawy, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2016, poz. 1501).

 1. I Podejmowanie kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • §3

1. Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni:

 • - cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP,
 • - cudzoziemcy posiadający ważną Kartą Polaka,
 • - cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • - cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • - pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • - cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • - cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2017, poz. 2206),
 • - cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 • 2. Wymienieni wyżej cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem.
  3. Jeżeli wymienieni cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia (np. studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Niewymienieni wyżej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas odbywania nauki w naszym kraju, są także uprawnieni do podejmowania i odbywania kształcenia w polskich uczelniach na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  5. Cudzoziemcy wskazani w ust.4 mają także alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia i odbywania ich w trybie oraz na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, tj. na zasadach dotyczących obywateli państw trzecich.
  6. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów (nauki):
 1. a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
 2. b) w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

 3. II Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich
 • §4

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  nostryfikacji  świadectw  szkolnych  i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcy niewymienieni w §3 podejmują i odbywają studia oraz inne formy kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Są to głównie:

 1. - obywatele państw trzecich,
 2. - osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz
 3. - obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów poza unijnych.

3. Cudzoziemcy wymienieni w ust. 1 mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

 1. a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. b) umów zawieranych przez Powiślańską Szkołę Wyższą z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub innego odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust.2 ustawy,
 4. d) decyzji Rektora PSW.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 przyjmowani są na studia:

 • 1) na podstawie skierowania:
 1. - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Ustawa z dnia 07 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Narodowej - Dz. U. 2017 poz. 1530)
 2. - upoważnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kierownika jednostki, w której odbyli kurs przygotowawczy z języka polskiego,
 • 2) w trybie indywidualnym składając podanie o przyjęcie na studia, dołączając wymagane dokumenty wyszczególnione w §8.

4. Aby podjąć w Polsce studia (pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskich lub studia doktoranckie - trzeciego stopnia albo podyplomowe), cudzoziemcy muszą legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym „apostille” odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany.

5. Wymagania jakie należy spełnić by legitymować się zalegalizowanym lub opatrzonym „apostille” odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia zawarte są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja/jak-uzyskac-apostille.

III. Warunki finansowe na jakich cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Polsce:

 • §5

1. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia, ponoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne (np. za studia stacjonarne, niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych, powtarzanie roku lub semestru studiów) na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą się kształcić:

 1. a)  jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) - stypendia te przyznają na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią
  i Polakami za Granicą
  :
 • - minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego - osobom kształcącym się w uniwersytetach, uczelniach technicznych, ekonomicznych, rolniczych i sportowych,
 • - minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego - osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych,
 • - minister właściwy ds. zdrowia - osobom kształcącym się w uczelniach medycznych.

Kandydaci na stypendystów strony polskiej są zgłaszani, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

Osoby pochodzenia polskiego, ubiegający się o stypendia strony polskiej, zgłaszają się do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

 1. b)  jako stypendyści strony wysyłającej (rządu innego państwa) - stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne
  za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

Cudzoziemcy kształcący się jako stypendyści strony polskiej lub stypendyści strony wysyłającej nie ponoszą opłat za studia.

 1. c)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

O przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych.

Cudzoziemiec nie ponosi opłat za studia, ale nie otrzymuje również stypendium rządu polskiego. We własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w Polsce.

 1. d) na zasadach odpłatności.

Cudzoziemcy, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie decyzji Rektora w oparciu o złożone kompletne dokumenty rekrutacyjne wyszczególnione w §8, ponoszą odpłatności za studia Uchwalone przez Senat PSW zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu opłat
dla studentów i kandydatów na studia I stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców)– Tabela opłat dla obcokrajowców.

 1. Wymagania jakie należy spełnić by podjąć studia
  w Powiślańskiej Szkole Wyższej:
 • §6

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • 1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • 3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 4) wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:
 • - ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • - posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • - uzyskają potwierdzenie z PSW, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
 • 5) oraz złożą kompletną dokumentacje rekrutacyjną wyszczególnioną w 8.

 • §7

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, prowadzone w języku obcym, jeżeli:

 • 1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • 3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 4) wykażą się znajomością języka obcego, tj.:
 • - powinni legitymować  się  międzynarodowym  certyfikatem  znajomości  języka  obcego, w  którym  prowadzone  są  studia,  co  najmniej  na  poziomie  B2  według  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • - dokumentami potwierdzającymi  znajomość  języka  obcego  są  również  świadectwa, dyplomy  lub  inne  dokumenty  potwierdzające  ukończenie  za  granicą  szkoły ponadpodstawowej,  w  której  zajęcia  były  prowadzone  w  tym  samym  języku  obcym, w którym cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
 • 5) oraz złożą kompletną dokumentację rekrutacyjną wyszczególnioną w 8.
 • §8

1. Wymagane dokumenty do procesu rekrutacyjnego na studia:

 • 1) podanie do Rektora PSW o przyjęcie na studia (wg wzoru);
 • 2) wygenerowany z systemu do obsługi kandydatów ProAkademia i podpisany kwestionariusz osobowy (wniosek o przyjęcie na studia);
 • 3) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • 4) w oryginale świadectwa lub dyplomy, o których mowa w §4 ust.1 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi*;
 • 5) kserokopie: paszportu, wizy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w §6 i §7*;
 • 6) jeden z dokumentów, o którym mowa w § 6 ust.4 i §7 ust.4, potwierdzających znajomość języka polskiego/obcego;
 • 7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów *;
 • 8) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia*;
 • 9) skierowanie, o którym mowa w §4, ust.1, pkt. 1;
 • 10) podpisany egz umowy o świadczenie usług edukacyjnych- wersja polska i angielska;
 • 11) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej/rekrutacyjnej;
 • 12) potwierdzenie wniesienia płatności za pierwszy rok studiów;
 • 13) cudzoziemcy wymienieni w § 6 i § 7 składają dokumenty w Dziale Promocji, Współpracy i Rekrutacji.

 

*Oprócz uzyskania apostille lub legalizacji, każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

Postanowienia końcowe

 • §9

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września.

 • §10

O przyjęciu na studia decyduje kompletność złożonych dokumentów.


 • §11

Student zostaje przyjęty na podstawie wydania pozytywnej decyzji Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 • §12

Od  decyzji Rektora przysługuje możliwość:

1. zwrócenia się do Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej o ponowne rozpatrzenie sprawy,

albo

2. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

 

  Za Senat

Prof. dr hab. Stefan Angielski

         Rektor