Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

 • 1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW,

 • 2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),

 • 3. Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał),

 • 4. Zaświadczenie lekarskie - wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne/kosmetologia w Powiślańskiej Szkole Wyższej - skierowanie na badanie należy pobrać w panelu rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzania badań lekarskich i pobranie stosownych załączników.

 • 5. Zdjęcia legitymacyjne - 4 szt.,

 • 6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości odpowiedniej do daty złożenia kompletu dokumentów na indywidualny numer konta nadawany przy składaniu dokumentów - do końca czerwca opłata wynosi 0 zł,

 • 7. Dla kierunków Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Ekonomiaumowa o świadczenie usług edukacyjnych wraz załącznikiem, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj.
 • Dla kierunku KOSMETOLOGIA umowę można pobrać tutaj.

 • Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) można pobrać tutaj.
 •  
  Dodatkowe dokumenty dotyczące kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:

 • 1. Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał),

 • 2. Kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny).

 • Na studia I stopnia istnieje możliwość złożenia kompletnych dokumentów w punktach rekrutacyjnych w:
  Grudziądzu - Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31,
  Tczewie - Dom Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3

 • Punkty rekrutacyjne przyjmują dokumenty w terminie 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 września 2019 r.